Poziv za dostavu ponuda – Izrada Studije makrozoobentosa i fitoplanktona SPA Park Maksimir.

Dokumentacija se nalazi u nastavku.

Poziv za dostavu ponuda – Izrada Studije makrozoobentosa i fitoplanktona SPA Park Maksimir