PRIRODA GRADA ZAGREBA
Maksimirski perivoj 1
HR-10000 ZAGREB

Uprava parka

Tel.: +385 1 2320 460,
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr
https://www.park-maksimir.hr

Radno vrijeme: Od 8.00 do 16.00 sati, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka

Broj dežurnog čuvara prirode

Mob.: +385 91 233 0534

Javna ustanova – Maksimir osnovana je 1994. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove »Maksimir« (Službeni glasnik Grada Zagreba, 12/94, 23/03, 20/05 i 3/2014) koju je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Maksimir“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 2014/3) 6. veljače 2014. ustanovi je proširena djelatnost te je preimenovana u Javnu ustanovu „Maksimir“ za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba. Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Zagreb. Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 22. ožujka 1999. godine i od tada ima status pravne osobe, a svoje poslovanje započinje u 2000. godini. Ustanova upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba upisanima u Upisnik zaštićenih područja koji vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, što uključuje 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i pet područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Djelatnost se obavlja kao javna služba.

GODINA OSNIVANJA
1994.
OSNIVAČ I VLASNIK
Grad Zagreb
DJELATNOST
zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)
ADRESA SJEDIŠTA
Zagreb, Maksimirski perivoj 1
ŽIRO-RAČUN
HR7523600001101214800 Zagrebačka banka
MATIČNI BROJ
1438174
OIB
78356795960
BROJ ZAPOSLENIH
21 (dvadeset i jedan)

Obrazac je potrebno ispuniti kako bi se razmotrilo koji tip i obim aktivnosti predlažete te omogućilo održavanje onih događanja koja su u skladu s načinom korištenja zaštićenog područja – spomenika parkovne arhitekture i kulturnog dobra park Maksimir. Događanje je moguće organizirati tek uz pozitivno Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i/ili Odobrenje Javne ustanove – Maksimir. Primitkom ispunjenog obrasca Javna ustanova – Maksimir će za prihvatljiva događanja i/ili sadržaje izdati predračun temeljem važećeg Cjenika Javne ustanove – Maksimir

Cjenik 2022

Nakon vidljive uplate od strane organizatora Javna ustanova – Maksimir će izdati Odobrenje za planirano događanje.
Ukoliko ne dobijete potvrdu o primitku obrasca u roku 3 dana od ispunjavanja molimo Vas da nas kontaktirate na 01/2320460.
Javna ustanova – Maksimir zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog događanja ili sadržaja ukoliko procijeni da ne odgovaraju prikladnom korištenju zaštićenog prostora.

OBRAZAC PRIJAVE DOGAĐANJA

Sva pitanja možete nam uputiti putem kontaktne forme:

  Primitkom ispunjenog obrasca Javna ustanova – Maksimir će za prihvatljiva snimanja izdati predračun temeljem važećeg Cjenika Javne ustanove – Maksimir (Cjenik 2022).
  Nakon vidljive uplate od strane organizatora Javna ustanova – Maksimir će izdati Odobrenje.
  Ukoliko ne dobijete potvrdu o primitku obrasca u roku 3 dana od ispunjavanja molimo Vas da nas kontaktirate na 01/2320460.
  Javna ustanova – Maksimir zadržava pravo ne prihvatiti zahtjev ukoliko procijeni da ne odgovara prikladnom korištenju zaštićenog prostora.

  OBRAZAC PRIJAVE SNIMANJA

  Sva pitanja možete nam uputiti putem kontaktne forme:

   Ustrojstvo

   Tijela Ustanove

   Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od 4 godine. U Upravno vijeće imenuju se:

   • tri predstavnika Grada Zagreba,
   • predstavnik Ustanove kojeg predlaže ravnatelj iz redova stručnih radnika Ustanove,
   • predstavnik iz znanstvenih i stručnih institucija, odnosno stručnjaka s područja zaštite prirode.

   Predsjednik i članovi/ce Upravnog vijeća su:

   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

   • Marko Pećarević, mag. konzervacijske biologije

   ČLANOVI/CE UPRAVNOG VIJEĆA:

   • dr. sc. Hrvoje Marjanović
   • mr. sc. Ivan Šprajc
   • Svibor Jančić, dipl. polit.
   • dr. sc. Biljana Janev Hutinec

   Voditelj Ustanove je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradska skupština Grada Zagreba. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je stekla naziv magistra struke ili specijalista struke prirodnih, biotehničkih i/ili društvenih znanosti i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba se može ponovo imenovati.

   v.d. dr.sc. Nika Dolenc, dipl. oec.

   +385 (0)1 232 0460

   e-mail: ravnatelj@park-maksimir.hr

   Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj. Stručnog voditelja na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće na vrijeme od 4 godine, na temelju javnog natječaja. Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja je stekla naziv magistra struke ili specijalista struke prirodnih i/ili biotehnoloških znanosti i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba se može ponovo imenovati.

   Saša Banić, dipl. ing.

   t: +385 1 231 7847

   m: +385 (0)99 214 6405

   e-mail: sasa.banic@park-maksimir.hr

   Unutarnje ustrojstvene jedinice

   U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja, kao i stručni poslovi vezani uz pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća.

   U Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje promicanje i korištenje zaštićenih područja, posebno poslovi u svezi izrade planova upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi vođenja infocentra i drugih prezentacijskih punktova, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi te poslovi redovitog održavanja parkovne opreme, objekata i otvorenih prostora i nadzora nad njihovom provedbom.

   U Odjelu su ustrojeni:

   – Odsjek za park Maksimir i ostala zaštićena područja

   – Odsjek za razvojne programe, projekte, turizam i promidžbu.

   Radom Odjela rukovodi stručni voditelj Saša Banić, dipl. ing.

   U Odjelu poslova neposrednog nadzora obavljaju se poslovi nadzora u svezi primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i pravilnika o unutarnjem redu, poslovi zaštite, čuvanja i promicanja, te poslovi planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslovi ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, skrb o sigurnosti posjetitelja, suradnja s voditeljima istraživačkih i drugih projekata, suradnja s vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama, nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji, skrb o održavanju infrastrukturnih objekata. Radi obavljanja navedenih poslova u Odjelu se provodi i odgovarajući upravni postupak te poduzimaju Zakonom o zaštiti prirode propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile njihove odredbe.

   Radom Odjela rukovodi glavni čuvar prirode Branko Štivić, mag.ing.

   Pravni akti

   Statut Javne ustanove – Maksimir ( Statut_JU_Maksimir_2015 ) pobliže određuje ustrojstvo ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuje druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Javne ustanove – Maksimir, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

   Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove – Maksimir ( Pravilnik_Ustrojstvo_JUM ) uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Javne ustanove – Maksimir.

   Pravilnik o radu ( Pravilnik_o_radu_JUM )  pobliže uređuje plaće, organizaciju i uvjete rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike Javne ustanove – Maksimir.

   Dana 29. svibnja 2018. godine na oglasnoj ploči Javne ustanove „Maksimir”, Maksimirski perivoj 1, objavljeni su Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Maksimir”.

   ( Pravilnik1 )

   ( Pravilnik2 )

   Dana 4. listopada 2018. godine na oglasnoj ploči Javne ustanove „Maksimir”, Maksimirski perivoj 1, objavljeni su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Maksimir”.

   POUUNR_JUM

   POR_JUM

   /20. ožujka 2019. godine/

   Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-radu

   Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-ustroj

   PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

   Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi

   Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove – Maksimir

   Poslovnik-o-radu-UV-JUM-2016

   Izmjene i dopune Poslovnika o radu UV-a iz 2021.

   Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

   Pravilnik-o-zastiti-i-obradi-arhivskog-i-registraturnog-gradiva

   ADU

   RTL

   Crveni nosovi

   Lider media

   Eko zona

   Bolnica za medvjediće

   HRT

   AK Maksimir

   HRT

   Tetra studio d.o.o.

   Didi sound d.o.o.

   Zaklada Nora Šitum

   Nova TV

   Zagreb Pride

   Croatia film

   Ninac

   Hendrih Feldbauer

   Komorni ansambl

   Adria Media

   Indija

   CKIM

   Adria Media

   Pepermint

   Lado

   HNK

   Lado

   Digitalna produkcija

   Hendrich Feldbauer

   Al Jazeera

   Eko zona odobrenje

   Marijini obroci

   Ak Maksimir

   Francuska škola

   Bolnica za medvjediće

   Zagreb Pride

   RTL Hrvatska

   HRT_Eko zona

   HRT koncesijsko odobrenje_89

   Grad Zagreb i Nova TV

   Ambasada film d.o.o.

   Zibar Weddings

   Ferivi koncesijsko odobrenje_81

   Digitalna produkcija j.d.o.o.

   Bunker d.o.o.

   HRT – Eko Zona

   Maxima film d.o.o

   Vague Formidable

   Destinator d.o.o.

   Društvo za športsku rekreaciju

   Total

   Zagrebački holding podružnica Čistoća

   Središnji državni ured za šport

   Studio Time (2)

   Švedsko veleposlanstvo Midsommer

   Švedsko veleposlanstvo Midsommer1

   Abeceda komunikacije

   Abeceda komunikacije1

   ADRIA MEDIA

   Agencija za strukovno obrazovanje (2)

   Agencija za strukovno obrazovanje

   Ferivi

   Ferivi1

   Fit katolik 1

   Fit katolik

   Fotkalo

   Kabinet

   Ludi Guinessovi rekordi_snimanje RTL

   Ludi Guinessovi rekordi_snimanje RTL1

   Marin Ivezić snimanje mladenaca

   Marin Ivezić snimanje mladenaca1

   MIHI_fotografiranje mladenaca

   MIHI_fotografiranje mladenaca1

   MPG 30 6 Coca Cola

   MPG Fuzetea

   MPG Kaufland piknik

   MPG Schwepps event

   NOVA TV

   Oµ Bukovac

   Pedicab (2)

   Pedicab

   Poslovni turizam (2)

   Poslovni turizam

   Producenti

   Reklamatik

   Reklamatik1

   Sporti

   Trening Zagrebačkog maratona

   TZGZ

   Foto studio C

   Foto studio C1

   Foto studio Labirint dizajn 1

   Foto studio Labirint dizajn

   Nezavisni hrvatski sindikati

   Nezavisni hrvatski sindikati1

   Obrt Ubique

   Obrt Ubique1

   Pepermint

   Pepermint1

   Udruga Parkinskon i mi1

   Udruga Parkinson i mi

   Zelena akcija

   Zelena akcija1

   Projekti

   Projektom Gradski prozori u prirodu uređuju se Prvo i Drugo maksimirsko jezero, rade se poučna šetnica te centri za proučavanje životinjskog svijeta, razvijaju se edukativni sadržaji te obogaćuje ugostiteljska i turistička ponuda Parka Maksimir

   Zagreb, 4. ožujka 2019. – Park Maksimir razvija se u jedinstveno mjesto zaštite urbane bioraznolikosti i edukacije građana o važnosti očuvanja prirode. Ovim projektom unaprjeđuje se upravljanje prirodom te razvija turistička ponuda Zagreba
   U Parku Maksimir do kraja 2021. godine izgradit će se ili obnoviti čak dvanaest infrastrukturnih objekata. Kreće se u uređenje Prvog i Drugog maksimirskog jezera te pristaništa za čamce, radi se poučna šetnica, napravit će se Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti, Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Bioforenzični laboratorij te prikaz vodenih staništa. U Drugom maksimirskom jezeru revitalizirat će se populacija riba te izgraditi bioremedijacijski otočić koji pomaže prirodnom pročišćavanju vode. Uredit će se hortikultura Parka Maksimir, postavit će se parkovna i urbana oprema, info kiosci te oni prodajno-ugostiteljski.
   Najvidljiviji je to dio projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II). U sklopu njega razvija se i niz edukativnih programa te interpretacijskih sadržaja. Projekt, sufinanciran sredstvima Europske unije, vrijedan je gotovo 35 milijun kuna.

   „Zaštita bioraznolikosti u velikim gradovima kroz očuvanje, revitalizaciju i stvaranje mreže raznolikih staništa od velike je važnosti za zaštitu prirode i poboljšanje kvalitete života građana Zagreba“, kazao je Luka Čuljak, ravnatelj Javne ustanove Maksimir.

   Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić istaknuo je vrijednost projekta za inkluziju osoba s invaliditetom. Naime, čak jedanaest edukativnih programa i većina interpretacijskih sadržaja Gradskih prozora u prirodu bit će prilagođena osobama sa senzornim oštećenjima. Nabavit će se i vozilo za osobe s invaliditetom.

   „Vrijednost i snaga prirode u gradu su neprocjenjive. Projektom ćemo osigurati njezino očuvanje, unapređenje te održivo korištenje za sadašnje i buduće generacije građana i posjetitelja našeg Grada”, istaknula je Biljana Janev Hutinec, voditeljica istraživanja i razvoja Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba.
   Urbana bioraznolikost ključna je za povezivanje ljudi s prirodom. Naime, procjenjuje se da će do 2050. godine 80 posto stanovništva na Zemlji živjeti u gradovima. Urbana bioraznolikost omogućuje da velik broj ljudi o prirodi i njezinoj zaštiti uči u svojoj neposrednoj blizini.

   „Park Maksimir i Zoološki vrt grada Zagreba smješteni su u samom srcu grada što ih dodatno obvezuje da ljubav prema prirodi i važnost njezine zaštite prenose na nove naraštaje. Imati prirodu kao dio grada velika je povlastica, ali i odgovornost. O prirodi se trebamo brinuti. To činimo putem velikih projekata poput modernizacija, ali i sustavnim radom koji, među ostalim, uključuje mnogobrojne edukativne sadržaje za posjetitelje. Zahvaljujući tome iz godine u godinu bilježimo rast posjećenosti. Kad je započela Modernizacija – Prva faza 2015. godine, Vrt je imao 283 tisuće posjetitelja, a prošle godine preko 428 tisuća“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba. Pojasnio je kako će neki objekti koji nastaju unutar Modernizacije II, biti izgrađeni u Vrtu. Među njima je Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske u sklopu kojega je nastamba za medvjede.

   Jurica Ambrožić, voditelj projekta, istaknuo je kako su ulaganja u očuvanje prirode i razvoj zelene infrastrukture potvrda brige grada, među ostalim, i za njegove stanovnike.
   Park Maksimir godišnje ima oko 1,3 milijuna posjeta. Čak 30 posto posjetitelja u park dolazi nekoliko puta tjedno na rekreaciju. Prostorom tako dominiraju rekreativni sadržaji, a bogata prirodna baština do sada nije bila dovoljno vrednovana.

   „Gradski prozori u prirodu projekt je koji će revitalizirati prirodnu baštinu parka. Njime će se omogućiti ne samo da Park bude u službi promicanja zaštite prirode, nego i da postane važno mjesto razmjene iskustava lokalnih, nacionalnih, ali i europskih stručnjaka“, kazala je Davorka Maljković, zamjenica ravnatelja i voditeljica istraživanja i razvoja u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba.

   Projektom se će se otvoriti desetak novih radnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta je 34.916.730,32 kn. Od tog iznosa, ukupno je prihvatljivih troškova projekta 22.889.601,52 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 13.982.357,30 kuna, tj. 61,09 posto.
   Korisnik sredstava i nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri na projektu su Javna ustanova Maksimir, udruga Biom, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i udruga Vjetar u leđa. Suradnik na projektu je Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba. Provedba projekta počela je 1. listopada 2018., a očekivani završetak aktivnosti je 31. prosinca 2021.

   28.rujna 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU-a u sklopu programa 2014.-2020., KK.06.1.2.02.24 „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ između Grada Zagreba, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

   Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa
   Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

   Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Zagreba.

   LETAK

   Međunarodnu konferenciju “Gradski prozori u prirodu”, koja se održala 9. i 10. rujna 2021. godine u Zagrebu, možete pogledati i poslušati preko sljedeće dvije poveznice:

   Zaštita osobnih podataka

   Javna ustanova – Maksimir u svom svakodnevnom radu će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi, te će iste podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

   Službenik za zaštitu podataka:
   Ivana Šlogar
   Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb
   +385 1 2320460
   ivana.slogar@park-maksimir.hr
   Radno vrijeme službenika za zaštitu podataka: od 09:00 do 14:00 sati

   Informacije o korištenju osobnih podataka JUM 2020

   Koncesijska odobrenja – suglasnost GDPR 2020

   OBRAZAC ZA PODNOŠENJE pritužbe 2020 JUM

   OBRAZAC ZA POVLAČENJE privole 2020 JUM

   PROGRAMI RADIONICE PROJEKTI – suglasnost GDPR JUM 2020

   RAČUNI – suglasnost GDPR JUM 2020

   Snimanja i događanja – odobrenja suglasnost GDPR 2020

   UGOVORI – suglasnost GDPR JUM 2020

   Uvjeti upotrebe i politika privatnosti mobilne aplikacije Zg Priroda

   Pravilnik nagradnog natječaja – Moj dan bez plastike

   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
   Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/2022) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

   Službenik za informiranje
   Javna ustanova – Maksimir javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Javne ustanove – Maksimir na sljedeće moguće načine:

   1. putem kontakt broja: +385 98 416314
   2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: nikolina.labas@park-maksimir.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
   3. poštom na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
   4. osobno na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

   Obrazac_2_Zahtjev-za-pristup-informacijama

   Obrazac_3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

   Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

   Službenik za informiranje:
   Nikolina Labaš Galešić
   Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb
   +385 98 416314
   nikolina.labas@park-maksimir.hr
   Radno vrijeme službenika za informiranje: od 09:00 do 14:00 sati

   Odluka o imenovanju skužbenika za informiranje

   Pravo na pristup informacijama uređuju
   Opći propisi

   • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
   • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
   • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
   • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
   • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
   • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
   • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
   • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
   • Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
    (“Narodne novine”, br. 12/14 , 15/14 i 141/22) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html
   • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

   Propisi EU

   • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
   • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
   • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

   Interni akti

    • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
    • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
    • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Javne ustanoveMaksimir,
    • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
    • Zahtjev za pristup informacijama,
    • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
    • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

   Godisnje_izvjesce 2023.

   Godisnje_izvjesce 2023.

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

   Godisnje_izvjesce_2022

   Godisnje_izvjesce_2022

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

   Godisnje_izvjesce_2021

   Godisnje_izvjesce_2021

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

   Godisnje_izvjesce_2020

   Godisnje_izvjesce_2020

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

   Godisnje_izvjesce_2019

   Godisnje_izvjesce_2019

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
   Godisnje_izvjesce_2018

   Godisnje_izvjesce_2018

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
   Godisnje_izvjesce_2017

   Godisnje_izvjesce_2017

   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
   Godisnje_izvjesce_2016

   Godisnje_izvjesce_2016