JAVNA USTANOVA – MAKSIMIR
Maksimirski perivoj 1
HR-10000 ZAGREB

Uprava parka

Tel.: +385 1 2320 460,
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr
https://www.park-maksimir.hr

Radno vrijeme: Od 8.00 do 16.00 sati, svakog radnog dana od ponedjeljka do petka

Javna ustanova – Maksimir osnovana je 1994. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove »Maksimir« (Službeni glasnik Grada Zagreba, 12/94, 23/03, 20/05 i 3/2014) koju je temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Maksimir“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 2014/3) 6. veljače 2014. ustanovi je proširena djelatnost te je preimenovana u Javnu ustanovu „Maksimir“ za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba. Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Zagreb. Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 22. ožujka 1999. godine i od tada ima status pravne osobe, a svoje poslovanje započinje u 2000. godini. Ustanova upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba upisanima u Upisnik zaštićenih područja koji vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, što uključuje 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i pet područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Djelatnost se obavlja kao javna služba.

GODINA OSNIVANJA
1994.
OSNIVAČ I VLASNIK
Grad Zagreb
DJELATNOST
zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)
ADRESA SJEDIŠTA
Zagreb, Maksimirski perivoj 1
ŽIRO-RAČUN
HR7523600001101214800 Zagrebačka banka
MATIČNI BROJ
1438174
OIB
78356795960
BROJ ZAPOSLENIH
14 (četrnaest)

Obrazac je potrebno ispuniti kako bi se razmotrilo koji tip i obim aktivnosti predlažete te omogućilo održavanje onih događanja koja su u skladu s načinom korištenja zaštićenog područja – spomenika parkovne arhitekture i kulturnog dobra park Maksimir. Događanje je moguće organizirati tek uz pozitivno Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i/ili Odobrenje Javne ustanove – Maksimir. Primitkom ispunjenog obrasca Javna ustanova – Maksimir će za prihvatljiva događanja i/ili sadržaje izdati predračun temeljem važećeg Cjenika Javne ustanove – Maksimir

Cjenik 2021

Nakon vidljive uplate od strane organizatora Javna ustanova – Maksimir će izdati Odobrenje za planirano događanje.
Ukoliko ne dobijete potvrdu o primitku obrasca u roku 3 dana od ispunjavanja molimo Vas da nas kontaktirate na 01/2320460.
Javna ustanova – Maksimir zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog događanja ili sadržaja ukoliko procijeni da ne odgovaraju prikladnom korištenju zaštićenog prostora.

OBRAZAC PRIJAVE DOGAĐANJA

Sva pitanja možete nam uputiti putem kontaktne forme:

Primitkom ispunjenog obrasca Javna ustanova – Maksimir će za prihvatljiva snimanja izdati predračun temeljem važećeg Cjenika Javne ustanove – Maksimir (Cjenik 2021).
Nakon vidljive uplate od strane organizatora Javna ustanova – Maksimir će izdati Odobrenje.
Ukoliko ne dobijete potvrdu o primitku obrasca u roku 3 dana od ispunjavanja molimo Vas da nas kontaktirate na 01/2320460.
Javna ustanova – Maksimir zadržava pravo ne prihvatiti zahtjev ukoliko procijeni da ne odgovara prikladnom korištenju zaštićenog prostora.

OBRAZAC PRIJAVE SNIMANJA

Sva pitanja možete nam uputiti putem kontaktne forme:

Ustrojstvo

Tijela Ustanove

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od 4 godine. U Upravno vijeće imenuju se:

 • tri predstavnika Grada Zagreba,
 • predstavnik Ustanove kojeg predlaže ravnatelj iz redova stručnih radnika Ustanove,
 • predstavnik iz znanstvenih i stručnih institucija, odnosno stručnjaka s područja zaštite prirode.

Predsjednik i članovi/ce Upravnog vijeća su:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

 • Marko Pećarević

ČLANOVI/CE UPRAVNOG VIJEĆA:

 • Hrvoje Marjanović
 • Ivan Šprajc
 • Sanja Gašparović

Voditelj Ustanove je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradska skupština Grada Zagreba. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je stekla naziv magistra struke ili specijalista struke prirodnih, biotehničkih i/ili društvenih znanosti i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba se može ponovo imenovati.

v.d. dr.sc. Nika Dolenc, dipl. oec.

+385 (0)1 232 0460

e-mail: ravnatelj@park-maksimir.hr

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj. Stručnog voditelja na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće na vrijeme od 4 godine, na temelju javnog natječaja. Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja je stekla naziv magistra struke ili specijalista struke prirodnih i/ili biotehnoloških znanosti i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba se može ponovo imenovati.

Saša Banić, dipl. ing.

t: +385 1 231 7847

m: +385 (0)99 214 6405

e-mail: sasa.banic@park-maksimir.hr

Unutarnje ustrojstvene jedinice

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja, kao i stručni poslovi vezani uz pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća.

U Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje promicanje i korištenje zaštićenih područja, posebno poslovi u svezi izrade planova upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi vođenja infocentra i drugih prezentacijskih punktova, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi te poslovi redovitog održavanja parkovne opreme, objekata i otvorenih prostora i nadzora nad njihovom provedbom.

U Odjelu su ustrojeni:

– Odsjek za park Maksimir i ostala zaštićena područja

– Odsjek za razvojne programe, projekte, turizam i promidžbu.

Radom Odjela rukovodi stručni voditelj Saša Banić, dipl. ing.

U Odjelu poslova neposrednog nadzora obavljaju se poslovi nadzora u svezi primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i pravilnika o unutarnjem redu, poslovi zaštite, čuvanja i promicanja, te poslovi planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslovi ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, skrb o sigurnosti posjetitelja, suradnja s voditeljima istraživačkih i drugih projekata, suradnja s vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama, nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji, skrb o održavanju infrastrukturnih objekata. Radi obavljanja navedenih poslova u Odjelu se provodi i odgovarajući upravni postupak te poduzimaju Zakonom o zaštiti prirode propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile njihove odredbe.

Radom Odjela rukovodi glavni čuvar prirode Branko Štivić, mag.ing.

Pravni akti

Statut Javne ustanove – Maksimir ( Statut_JU_Maksimir_2015 ) pobliže određuje ustrojstvo ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuje druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Javne ustanove – Maksimir, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove – Maksimir ( Pravilnik_Ustrojstvo_JUM ) uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Javne ustanove – Maksimir.

Pravilnik o radu ( Pravilnik_o_radu_JUM )  pobliže uređuje plaće, organizaciju i uvjete rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike Javne ustanove – Maksimir.

Dana 29. svibnja 2018. godine na oglasnoj ploči Javne ustanove „Maksimir”, Maksimirski perivoj 1, objavljeni su Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Maksimir”.

( Pravilnik1 )

( Pravilnik2 )

Dana 4. listopada 2018. godine na oglasnoj ploči Javne ustanove „Maksimir”, Maksimirski perivoj 1, objavljeni su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Maksimir”.

POUUNR_JUM

POR_JUM

/20. ožujka 2019. godine/

Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-radu

Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-ustroj

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi

Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove – Maksimir

Poslovnik-o-radu-UV-JUM-2016

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik-o-zastiti-i-obradi-arhivskog-i-registraturnog-gradiva

ADU

RTL

Crveni nosovi

Lider media

Eko zona

Bolnica za medvjediće

HRT

AK Maksimir

HRT

Tetra studio d.o.o.

Didi sound d.o.o.

Zaklada Nora Šitum

Nova TV

Zagreb Pride

Croatia film

Ninac

Hendrih Feldbauer

Komorni ansambl

Adria Media

Indija

CKIM

Adria Media

Pepermint

Lado

HNK

Lado

Digitalna produkcija

Hendrich Feldbauer

Al Jazeera

Eko zona odobrenje

Marijini obroci

Ak Maksimir

Francuska škola

Bolnica za medvjediće

Zagreb Pride

RTL Hrvatska

HRT_Eko zona

HRT koncesijsko odobrenje_89

Grad Zagreb i Nova TV

Ambasada film d.o.o.

Zibar Weddings

Ferivi koncesijsko odobrenje_81

Digitalna produkcija j.d.o.o.

Bunker d.o.o.

HRT – Eko Zona

Maxima film d.o.o

Vague Formidable

Destinator d.o.o.

Društvo za športsku rekreaciju

Total

Zagrebački holding podružnica Čistoća

Središnji državni ured za šport

Studio Time (2)

Švedsko veleposlanstvo Midsommer

Švedsko veleposlanstvo Midsommer1

Abeceda komunikacije

Abeceda komunikacije1

ADRIA MEDIA

Agencija za strukovno obrazovanje (2)

Agencija za strukovno obrazovanje

Ferivi

Ferivi1

Fit katolik 1

Fit katolik

Fotkalo

Kabinet

Ludi Guinessovi rekordi_snimanje RTL

Ludi Guinessovi rekordi_snimanje RTL1

Marin Ivezić snimanje mladenaca

Marin Ivezić snimanje mladenaca1

MIHI_fotografiranje mladenaca

MIHI_fotografiranje mladenaca1

MPG 30 6 Coca Cola

MPG Fuzetea

MPG Kaufland piknik

MPG Schwepps event

NOVA TV

Oµ Bukovac

Pedicab (2)

Pedicab

Poslovni turizam (2)

Poslovni turizam

Producenti

Reklamatik

Reklamatik1

Sporti

Trening Zagrebačkog maratona

TZGZ

Foto studio C

Foto studio C1

Foto studio Labirint dizajn 1

Foto studio Labirint dizajn

Nezavisni hrvatski sindikati

Nezavisni hrvatski sindikati1

Obrt Ubique

Obrt Ubique1

Pepermint

Pepermint1

Udruga Parkinskon i mi1

Udruga Parkinson i mi

Zelena akcija

Zelena akcija1

Projekti

Projektom Gradski prozori u prirodu uređuju se Prvo i Drugo maksimirsko jezero, rade se poučna šetnica te centri za proučavanje životinjskog svijeta, razvijaju se edukativni sadržaji te obogaćuje ugostiteljska i turistička ponuda Parka Maksimir

Zagreb, 4. ožujka 2019. – Park Maksimir razvija se u jedinstveno mjesto zaštite urbane bioraznolikosti i edukacije građana o važnosti očuvanja prirode. Ovim projektom unaprjeđuje se upravljanje prirodom te razvija turistička ponuda Zagreba
U Parku Maksimir do kraja 2021. godine izgradit će se ili obnoviti čak dvanaest infrastrukturnih objekata. Kreće se u uređenje Prvog i Drugog maksimirskog jezera te pristaništa za čamce, radi se poučna šetnica, napravit će se Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti, Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Bioforenzični laboratorij te prikaz vodenih staništa. U Drugom maksimirskom jezeru revitalizirat će se populacija riba te izgraditi bioremedijacijski otočić koji pomaže prirodnom pročišćavanju vode. Uredit će se hortikultura Parka Maksimir, postavit će se parkovna i urbana oprema, info kiosci te oni prodajno-ugostiteljski.
Najvidljiviji je to dio projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II). U sklopu njega razvija se i niz edukativnih programa te interpretacijskih sadržaja. Projekt, sufinanciran sredstvima Europske unije, vrijedan je gotovo 35 milijun kuna.

„Zaštita bioraznolikosti u velikim gradovima kroz očuvanje, revitalizaciju i stvaranje mreže raznolikih staništa od velike je važnosti za zaštitu prirode i poboljšanje kvalitete života građana Zagreba“, kazao je Luka Čuljak, ravnatelj Javne ustanove Maksimir.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić istaknuo je vrijednost projekta za inkluziju osoba s invaliditetom. Naime, čak jedanaest edukativnih programa i većina interpretacijskih sadržaja Gradskih prozora u prirodu bit će prilagođena osobama sa senzornim oštećenjima. Nabavit će se i vozilo za osobe s invaliditetom.

„Vrijednost i snaga prirode u gradu su neprocjenjive. Projektom ćemo osigurati njezino očuvanje, unapređenje te održivo korištenje za sadašnje i buduće generacije građana i posjetitelja našeg Grada”, istaknula je Biljana Janev Hutinec, voditeljica istraživanja i razvoja Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba.
Urbana bioraznolikost ključna je za povezivanje ljudi s prirodom. Naime, procjenjuje se da će do 2050. godine 80 posto stanovništva na Zemlji živjeti u gradovima. Urbana bioraznolikost omogućuje da velik broj ljudi o prirodi i njezinoj zaštiti uči u svojoj neposrednoj blizini.

„Park Maksimir i Zoološki vrt grada Zagreba smješteni su u samom srcu grada što ih dodatno obvezuje da ljubav prema prirodi i važnost njezine zaštite prenose na nove naraštaje. Imati prirodu kao dio grada velika je povlastica, ali i odgovornost. O prirodi se trebamo brinuti. To činimo putem velikih projekata poput modernizacija, ali i sustavnim radom koji, među ostalim, uključuje mnogobrojne edukativne sadržaje za posjetitelje. Zahvaljujući tome iz godine u godinu bilježimo rast posjećenosti. Kad je započela Modernizacija – Prva faza 2015. godine, Vrt je imao 283 tisuće posjetitelja, a prošle godine preko 428 tisuća“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba. Pojasnio je kako će neki objekti koji nastaju unutar Modernizacije II, biti izgrađeni u Vrtu. Među njima je Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske u sklopu kojega je nastamba za medvjede.

Jurica Ambrožić, voditelj projekta, istaknuo je kako su ulaganja u očuvanje prirode i razvoj zelene infrastrukture potvrda brige grada, među ostalim, i za njegove stanovnike.
Park Maksimir godišnje ima oko 1,3 milijuna posjeta. Čak 30 posto posjetitelja u park dolazi nekoliko puta tjedno na rekreaciju. Prostorom tako dominiraju rekreativni sadržaji, a bogata prirodna baština do sada nije bila dovoljno vrednovana.

„Gradski prozori u prirodu projekt je koji će revitalizirati prirodnu baštinu parka. Njime će se omogućiti ne samo da Park bude u službi promicanja zaštite prirode, nego i da postane važno mjesto razmjene iskustava lokalnih, nacionalnih, ali i europskih stručnjaka“, kazala je Davorka Maljković, zamjenica ravnatelja i voditeljica istraživanja i razvoja u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba.

Projektom se će se otvoriti desetak novih radnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta je 34.916.730,32 kn. Od tog iznosa, ukupno je prihvatljivih troškova projekta 22.889.601,52 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 13.982.357,30 kuna, tj. 61,09 posto.
Korisnik sredstava i nositelj projekta je Grad Zagreb, a partneri na projektu su Javna ustanova Maksimir, udruga Biom, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i udruga Vjetar u leđa. Suradnik na projektu je Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba. Provedba projekta počela je 1. listopada 2018., a očekivani završetak aktivnosti je 31. prosinca 2021.

28.rujna 2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU-a u sklopu programa 2014.-2020., KK.06.1.2.02.24 „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ između Grada Zagreba, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu programa
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Zagreba.

LETAK

Zaštita osobnih podataka

Javna ustanova – Maksimir u svom svakodnevnom radu će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi, te će iste podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Informacije o korištenju osobnih podataka JUM 2020

Koncesijska odobrenja – suglasnost GDPR 2020

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE pritužbe 2020 JUM

OBRAZAC ZA POVLAČENJE privole 2020 JUM

PROGRAMI RADIONICE PROJEKTI – suglasnost GDPR JUM 2020

RAČUNI – suglasnost GDPR JUM 2020

Snimanja i događanja – odobrenja suglasnost GDPR 2020

UGOVORI – suglasnost GDPR JUM 2020

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje
Javna ustanova – Maksimir javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Javne ustanove – Maksimir na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)1 2317847
 2. putem faksa na broj: +385 (0)1 2320460
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: nika.dolenc@park-maksimir.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Obrazac_2_Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac_3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac_4_Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Službenik za informiranje:
Nika Dolenc
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb
+385 1 2317847
nika.dolenc@park-maksimir.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 09:00 do 14:00 sati

Pravo na pristup informacijama uređuju
Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
  • Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
  • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Javne ustanoveMaksimir,
  • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
  • Zahtjev za pristup informacijama,
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce_2020

Godisnje_izvjesce_2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godisnje_izvjesce_2019

Godisnje_izvjesce_2019

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godisnje_izvjesce_2018

Godisnje_izvjesce_2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godisnje_izvjesce_2017

Godisnje_izvjesce_2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godisnje_izvjesce_2016

Godisnje_izvjesce_2016