Project Description

Vejalnica i Krč

Vejalnica i Krč

Vejalnica i Krč

Kategorija zaštite: Područje ekološke mreže

Datum proglašenja: 12. siječanj 2014.

Površina: 145 ha

Međunarodni status: Ekološka mreža NATURA 2000

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

Broj registra: ID 704 (Natura kod: HR2001298)

Područje Vejalnice i Krča nalazi se sjeveroistočno od naselja Čučerje, a na temelju Zakona o  zaštiti prirode postaje dio europske ekološke mreže Natura 2000. Ovaj prostor je značajan prvenstveno zbog suhih kontinentalnih travnjaka (Festuco-Brometalia) te vrsta koje obitavaju na tom staništu. Navedeno područje sadrži staništa koja su pogodna za život mnogih rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Kao glavni cilj zaštite određena su staništa važna za kaćune (Orchidaceae), stanišni tip suhih kontinentalnih travnjaka, a za ciljne vrste navedene su orhideja jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum), te leptiri kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar) i danja medonjica (Euplagia quadripunctaria). Među ostalim značajnim vrstama ovdje se nalaze velika šumarica (Anemone sylvestris) te orhideje pčelinja kokica (Ophrys apifera), bumbarova kokica (Ophrys fuciflora), muhina kokica (Ophrys insectifera), paukova kokica (Ophrys sphegodes), kacigasti kaćun (Orchis militaris) i grimizni kaćun (Orchis purpurea).