Project Description

Stupnički lug

Kategorija zaštite: Područje ekološke mreže

Datum proglašenja: 12. siječnja 2014.

Površina: 760.86 ha

Međunarodni status: Ekološka mreža NATURA 2000

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

Broj registra: ID 712 (Natura kod: HR2001506)

Područje ekološke mreže Natura 2000 „Stupnički lug“ nalazi se u južnom dijelu uz samu administrativnu granicu Grada Zagreba. Ovo je područje značajno za hrastovu strizibubu (Cerambyx cerdo) koja za svoj opstanak treba stara i umiruća stabla kakva nalazi u ovoj hrastovoj šumi, koja je također značajno stanište za ovu ekološku mrežu. Velika hrastova strizibuba je kukac kojemu je za opstanak nužno potreban hrast. Njene se ličinke razvijaju u drvu svih vrsta hrastova i većinu života žive kao ličinke. Odrasle jedinke hrastove strizibube pojavljuju se krajem proljeća do početka ljeta i žive kratko, svega dva do pet tjedana. Nakon parenja ženke odlažu jaja u pukotine u kori živih hrastovih stabala. Ličinke svoju prvu godinu razvoja provedu plitko pod korom da bi svoj životni vijek tek od sljedeće godine provodile dublje u unutrašnjosti drva. Potkraj ljeta, odnosno početkom jeseni treće ili četvrte godine razvoja te koja su stabla stara uglavnom preko 100 godina i imaju promjer veći od 40 cm.