Project Description

Park kralja Petra Krešimira IV.

Park kralja Petra Krešimira IV.

Park kralja Petra Krešimira IV.

Kategorija zaštite: Spomenik parkovne arhitekture

Datum proglašenja: 06. 01. 2001.

Površina: 2.40 ha

Broj registra: 430

Park kralja Petra Krešimira IV. nalazi se unutar granica zaštite povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, na istoimenom trgu. Ulica Kneza Višeslava dijeli park u dva dijela. Josip Seissel 1934. godine razrađuje i definira urbanističko rješenje u okviru Regulatornog plana. Ćiril Jeglić 1937. godine projektira park, a isti nastaje i otvara se za javnost 1938. godine. Kompozicija parka sastoji se od elemenata: sjevernog dijela koji je riješen na geometrijski način, aleje drvoreda platana (Platanus orientalis) u središnjem dijelu te južnog dijela parka koji je oblikovan u slobodnom engleskom krajobraznom stilu.