Project Description

Značajni krajobraz Savica

Značajni krajobraz Savica

Značajni krajobraz Savica

Kategorija zaštite: Značajni krajobraz

Datum proglašenja: 27. srpanj 1991.

Površina: 79.54 ha                                                                             

Broj registra: 330

Značajni krajobraz Savica predstavlja kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba, koje je sa stanovišta zaštite prirode od velike lokalne te izražene regionalne i nacionalne važnosti. Savica je prirodni rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan, ali još uvijek od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba. Danas je Savica jedini preostali rukavac uz rijeku Savu od granice sa Slovenijom pa do pred Sisak i ujedno jedino močvarno područje u samome Zagrebu. Sastoji se od velikog dobro očuvanog rukavca Save i niza napuštenih šljunjčara obraslih vodenom i močvarnom vegetacijom koje su kroz godine poprimile svojstva vrijednog poluprirodnog staništa. Područje je važno za gniježđenje, prehranu i zimovanje brojnih vrsta ptica. Tijekom kolovoza i rujna, za vrijeme selidbe, lastavice (Hirundo rustica) se okupljaju u velika jata koja noće u tršćacima. Na Savici se ujesen sakuplja nekoliko stotina, a ponekad i više od tisuću lastavica. Osim ptica, na Savici obitavaju i druge međunarodno zaštićene vrste poput vidre (Lutra lutra), barske kornjače (Emys orbicularis), a veliku vrijednost imaju i stare sastojine (šumarci) vrba i topola s pojedinim stablima izuzetnih dimenzija, punim duplja koje koriste šišmiši i ptice dupljašice.