Project Description

Potok Dolje

Potok Dolje

Potok Dolje

Kategorija zaštite: Područje ekološke mreže

Datum proglašenja: 12. siječanj 2014.

Površina: 5.2 ha                                                                                              

Međunarodni status: Ekološka mreža NATURA 2000

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove

Broj registra: ID 542 (Natura kod: HR2001228)

Potok Dolje nalazi se u naselju  Podsused, a površina koju zauzima skupa s neposrednim krajobrazom iznosi oko 5 ha.

Kao ciljna vrsta zaštite ovog područja naveden je slatkovodni rak Austropotamobius torrentium – potočni rak ili rak kamenjar. Potočni rak strogo je zaštićena vrsta temeljem Zakona o zaštiti prirode, a uvršten je i na Dodatak III Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) te na Dodatak II i Dodatak V Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje fauna i flore. Potočni rak je najmanja autohtona europska vrsta slatkovodnih rakova. U Hrvatskoj je rasprostranjen u rijekama savskog slijeva i u nekolicini potoka jadranskog slijeva.