Project Description

Sava uzvodno od Zagreba

Kategorija zaštite: Područje ekološke mreže

Datum proglašenja: 10. siječnja 2015.

Površina: 209.74 ha

Međunarodni status: Ekološka mreža NATURA 2000

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove.

Broj registra: ID 712 (Natura kod: HR2001506)

Područje ekološke mreže Natura 2000 Sava uzvodno od Zagreba nalazi se u zapadnom dijelu, uz samu administrativnu granicu Grada Zagreba. Na području ekološke mreže Sava uzvodno od Zagreba navodi se čak 8 vrsta riba koje je potrebno očuvati kao što su potočna mrena (Barbus balcanicus), veliki vijun (Cobitis elongata), vijun (Cobitis elongatoides), dunavska paklara (Eudontomyzon vladykovi), tankorepa krkuša (Romanogobio uranoscopus), plotica (Rutilus virgo), zlatni vijun (Sabanejewia balcanica), blistavac (Telestes souffia), mali vretenac (Zingel streber).