Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda

Prilog_2_Opci_uvjeti

Prilog_3_Nacrti

Troškovnik

Odluka_o_poništenju