Dana 24. studenog 2020. ravnatelj Ustanove, Luka Čuljak i voditeljica razvoja i istraživanja, Biljana Janev Hutinec, obišli su područja ekološke mreže Natura 2000,  Stupnički lug i Savu kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje.  Ustanova upravlja s ukupno 5 područja ekološke mreže, od čega s 3 područja upravlja zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ – Stupnički lug, Sava uzvodno od Zagreba i Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje. Svako od tih područja je značajno i posebno po drugim vrstama ili stanišnim tipovima i svako opravdava svoj značaj na razini Europske unije. Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/2019) Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima preuzela je u rujnu 2019. godine navedena 3 područja.

U Stupničkom lugu ciljna vrsta je hrastova strizibuba (Cerambyx cerdo), kukac koji za svoj opstanak treba stara i umiruća stabla kakva nalazi u ovoj hrastovoj šumi.

Na području ekološke mreže Sava uzvodno od Zagreba navodi se čak 8 vrsta riba koje je potrebno očuvati, kao što su blistavac (Telestes souffia), dunavska paklara (Eudontomyzon vladykovi), veliki vijun (Cobitis elongata), zlatni vijun (Sabanejewia balcanica), potočna mrena (Barbus balcanicus), plotica (Rutilus virgo), tankorepa krkuša (Romanogobio uranoscopus) i mali vretenac (Zingel streber).

Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje

Ovo područje je značajno za čak 5 vrsta ptica. Na šljunčari Rakitje posebice se ističe otočić na kojemu se gnijezde crvenokljune čigre (Sterna hirundo), a koje trenutno obitavaju u  toplijim krajevima. Zabilježen je podatak da je crvenokljuna čigra, koja je prstenovana u Hrvatskoj prevalila 8.827 km u smjeru juga i zabilježena je na jugu Afrike. S veseljem čekamo njihov povratak.