Na temelju članka 4. stavka 1. a pozivom na odredbu članka 22 stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12), i članka 17. stavka 1. al.1. Statuta Javne ustanove – Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove – Maksimir, raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup tipskog zelenog kioska jugoistočno od Vratareve kućice

u parku Maksimir

  • Predmet ovog natječaja je davanje u zakup tipskog zelenog kioska površine 3,4 m2 za djelatnost prodaje sladoleda.
  • Tipski zeleni kiosk se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, od dana potpisa Ugovora o zakupu.
  • Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 5.000,00 kuna mjesečno, bez PDV-a.
  • Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za djelatnost prodaje sladoleda.
  • Neće se razmatrati ponude:

– fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine, naknade za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;

– fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

– pravnih osoba koje nisu solventne;

– fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz ovog javnog natječaja.

      6.) Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa  zakupnine u korist žiro-računa Javne ustanove Maksimir broj 2360000-1101214800   kod Zagrebačke banke.

      7.) Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– oznaku poslovnog prostora, na koji se odnosi ponuda;

– ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta;

– presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika;

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka o upisu u središnji obrtni registar ili original ili ovjerenu presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu), ne starije od 30 dana;

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu), ne starije od 30 dana;

– detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;

– broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe);

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana;

– ovjerenu (kod javnog bilježnika) izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba;

– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1 (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti;

– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 – podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti;

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

-za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 21. ovog natječaja – izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 21. ovog natječaja, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo (uvjet točke 21. ovog natječaja);

– dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz točke 19. ovog natječaja, ako se ponuditelj na isto poziva;

            8.) Ponuda se dostavlja u posebnoj omotnici sa svim prilozima (izvornike ili ovjerene preslike), koje ponuda mora sadržavati.Potvrde, uvjerenja, izvaci i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno.

            9.) Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP KIOSKA – NE OTVARATI“ na adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10 000 ZAGREB, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade uprave Javne ustanove -Maksimir.

            10.) Rok za podnošenje pisanih ponuda je 13.07.2020.

            11.) Javna ustanova – Maksimir, ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

            12.) Kiosk se može pogledati svakog radnog dana od 9-15 sati.

13.) Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Javne ustanove-Maksimir, a o čemu će ponuditelji biti obavješteni putem službene web stranice Ustanove: www.park-maksimir.hr.

            14.) Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

            15.) Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

            16.) Ako dva ili više natjecatelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora, pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

            17.) Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi Upravno vijeće Javne ustanove -Maksimir.

            18.) Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o podzakupu.

            19.) Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

            20.) Osobe iz točke 19. ovog natječaja ne mogu ostvariti pravo prvenstva, ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva iz točke 19. ovog natječaja, neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

            21.) Pravo prvenstva za davanje poslovnog prostora u podzakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 19. i iz ove točke Natječaja, prednost imaju osobe iz točke 19.

            22). Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

            23.) Najpovoljniji natjecatelj za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

            24.) Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

            25.) Poslovni prostori predaju se zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom

 Javna ustanova- Maksimir

Tekst natječaja zakup kioska