Javna ustanova – Maksimir objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za obnovu glavne aleje (šetnice) u parku Maksimir – izrada Elaborata postojećeg stanja i izrada Idejnog projekta.

Dokumentacija se nalazi u nastavku.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik_Prilog 2

Projektni zadatak_Prilog 3