Dokumentaciju za predmetni poziv preuzmite na poveznicama niže:

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 2 Opći uvjeti

Prilog 3 Nacrti

Troškovnik

Odluka o odabiru