Javna ustanova – Maksimir je u studenom 2020. godine izvršila redovito pošumljavanje parka Maksimir. Radove su izvodile Hrvatske šume, radna jedinica Urbano šumarstvo. Zasađeno je 132 stabla hrasta lužnjaka (Quercus robur), malolisne lipe (Tilia cordata), bijelog bora (Pinus sylvestris), obične bukve (Fagus sylvatica), crne johe (Alnus glutinosa), divlje trešnje (Prunus avium) i dr. Sa sadnjom sadnica nastaviti će se u proljeće 2021. godine. Zadnje pošumljavanje bilo je u travnju ove godine u sjevernom dijelu parka Maksimir kada se obnavljalo pet šumskih površina koje su stradale uslijed vjetroloma.