Na temelju članka 23. stavka 2. al.11. Statuta Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, članka 16. stavka 2. točke 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove – Maksimir, članaka 7, 8. i 9., te članaka 18., 19. i 21. Pravilnika o radu Javne ustanove – Maksimir, ravnatelj Javne ustanove – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, Zagreb, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

 

Za zapošljavanje INFORMATIČKOG ASISTENTA – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka EU projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture – Modernizacija II“.

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba zapošljava. Izabrani kandidat dokazuje zdravstvenu sposobnost prije potpisivanja ugovora o radu.

Kandidati pored općih uvjeta moraju zadovoljavati i posebne uvjete:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni

studij iz tehničkih znanosti;

– radno iskustvo od 1 (jedne) godine na odgovarajućim poslovima;

– napredno poznavanje rada na računalu (MS Office);

– aktivno korištenje engleskog jezika u radu;

– probni rad 3 (tri) mjeseca.

 

Zainteresirani kandidati prijavi trebaju priložiti:

  1. Životopis;
  2. Presliku dokaza o državljanstvu;
  3. Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  4. Dokaz o radnom iskustvu u struci;
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od šest mjeseci).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo prijaviti oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni

natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o

priznatom statusu i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način mu je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i

članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog

Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici

Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije stupanja u radni odnos dostaviti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta.

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom pošiljkom na

adresu: Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb s obveznom naznakom „Prijava na

natječaj za informatičkog asistenta   – NE OTVARAJ“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili

ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje

prijave.

Informacije o korištenju osobnih podataka nalaze se na mrežnoj stranici Javne ustanove – Maksimir:

https://www.park-maksimir.hr_GDPR.html

Javna ustanova – Maksimir

 

Natječaj za zapošljavanje Informatičkog asistenta JU Maksimir