Početna stranica
Kako do nas?
Novosti
Kalendar događanjai
Foto galerija
Korisni linkovi
Interaktivna karta Maksimira
Kontakti
 
 
O nama > Dokumenti > Pravo na prisup informacijama
O nama O Paku Kulturna baština Prirodna baština Ponuda Parka
 

 

 
 
Opći podaciTko radi?Kalendar događanjaDokumentiObrasciKontakti


INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

 


Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Javna ustanova – Maksimir), Maksimirski perivoj 1, Zagreb 10000, OIB: 78356795960, je javna ustanova koja obavlja djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada Zagreba s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim uprtavlja, te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanposti prirode (monitoring). Ovu djelatnost Ustanova obavlja kao javnu službu. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Javna ustanova - Maksimir prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

1. Voditelj obrade osobnih podataka
Javna ustanova - Maksimir  je  voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (eng. GDPR), zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.  Javna ustanova - Maksimir  kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Javna ustanova - Maksimir  je sukladno relevantnim propisima imanovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: tajnica@park-maksimir.hr ili 00385 (0)1 2320460

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa/i dr. u kojem Javna ustanova - Maksimir sudjeluje kao nositelji ili kao jedan  od sudionika projekta/programa/i dr. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti  odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa/i odnosno izdati potvrdu kojom dokazujemo Vaše sudjelovanje u projektu/programu, provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje itd. Vaši osnovni  osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB.  Za realizaciju pojedine svrhe  Javna ustanova - Maksimir  traži,  zbog ispunjenja naših obveza preuzetih  iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o:  datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, JMBG-u, dokaze  o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).


Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:
UGOVORI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 6. Obveznik II mirovinskog stupa: da/ne

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS :

 1. Ime i prezime
 2. Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 3. Datum rođenja
 4. Adresa
 5. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 6. OIB
 7. podaci o stručnom radu i usavršavanju
 8. elektronički ispis radnog staža (HZMO)
 9. dokaz o stečenom obrazovanju
 10. dokaz o položenom stručnom ispitu

RAČUNI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA, PROJEKTIMA, PROGRAMIMA SL. U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI  JAVNE USTANOVE - MAKSIMIR

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Stručno zvanje
 6. Poslodavac i radno mjesto

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

 

Dodatno:  ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u toč. 3.).

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanim s Javnom ustanovom - Maksimir, odnosno potvrđivanje Vašeg sudjelovanja u projektu/programu tj. radi omogućavanja izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanim uz izvršenje djelatnosti , kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s Javnom ustanovom - Maksimir, tj. radi izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz ostvarenje djelatnosti.
Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi, stručno osposobljavanje) kao dio natječajne dokumentacije, putem prijava za programe/ projekte , upitom (najčešće putem e-maila za potrebe sastavljanja i realizacije prava i obveza iz ugovora, putem formulara koji su objavljeni za pojedine programe i/ili projekte (npr. prijava događanja ili snimanja u zaštićenim područjima, sudjelovanje na radionicama i sl.).
Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu.
Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:
- radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu u kojem Javna ustanova - Maksimir sudjeluje tj. radi  sklapanja i ispunjenja ugovora  kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja djelatnosti.
- radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.
Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:
- reguliranje Vašeg statusa kao polaznika projekta i/ili programa u kojem sudjelujete.
Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:
- potrebe marketinga u smislu obavještavanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom. 

5. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?
Javna ustanova - Maksimir jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni (natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama, programima, projekttima). Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno,  Javna ustanova - Maksimir isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji  (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i/ili prijave na programi dr. tj. svrhe za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Javna ustanova - Maksimir prosljeđuje, osim gore navedenih,  ukoliko je to neophodno,   poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Javne ustanove - Maksimir. Obveza Javne ustanove - Maksimir je obavijesti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

6. Gdje će se moji podaci obrađivati?
Vaši osobni podaci će biti obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Javne ustanove - Maksimir.

7. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo:
- na informacije o obradi Vaših osobnih podataka;
- povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobni podatke obrađujemo uz Vašu privolu (putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka);  
- ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni (putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka);
- brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;
- podnošenje prigovora Javnoj ustanovi - Maksimir ili nadležnom državnom tijelu (putem obrasca Pritužba GDPR i nadležnom državnom tijelu).


8. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji a zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

9. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/ programa ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme. 


10. Informacije i  podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka
Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom,  e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • 01/2320460
 • e-mail: tajnica@park-maksimir.hr
 • pisanim putem na adresu: Javna ustanova - Maksimir, Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb
 • pritužba - putem  određenih web obrasca koji se nalazi na www.park-maksimir.hr

11. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

 • Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.park-maksimir.hr

Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

12. Povlačenje privole
U svakom trenutku imate pravo povući privolu putem obrasca Povlačenje privole (GDPR) danu Javnoj ustanovi - Maksimir za korištenje osobnih podataka ukoliko je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza  proizašlih iz potpisivanja ugovora između Javne ustanove - Maksimir i stranke,  prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad,  i sl.) ima za posljedicu nemogućnost od strane Javne ustanove - Maksimir  provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.

Ravnateljica Javne ustanove - Maksimir:
Biljana Janev Hutinec


>> Informacije o korištenju osobnih podataka JUM 2018 (docx, 692 KB)

>> OBRAZAC ZA PODNOŠENJE pritužbe 2018 JUM (docx, 16 KB)

>> OBRAZAC ZA povlačenje privole JUM 2018 (docx, 16 KB)

>> Koncesijska odobrenja - suglasnost GDPR 2018 (docx, 15 KB)

>> PROGRAMI RADIONICE PROJEKTI suglasnost GDPR JUM 2018 (docx, 16 KB)

>>RAČUNI - suglasnost GDPR JUM 2018 (docx, 16 KB)

>> Snimanja i događanja odobrenja - suglasnost GDPR 2018 (docx, 16 KB)

>> UGOVORI - suglasnost GDPR JUM 2018 (docx, 16 KB)

 
e-razglednice
 
Igre i zabava
 
Maksimir u medijima
   
     
             
Na vrh stranice
 
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1
HR-10000 Zagreb, tel.: ++385 (0)1 2320 460, fax: ++385 (0)1 2320 461
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr